ADRIATIKUS ZALOŽBA

Oglejte si tudi TV intervju Andrej Mlinšek z voditeljico Tajo Zucchato
Klik za ogled

Adriatikus založba

je leta 2010 izdala prvo knjigo z naslovom Pravilna kombinacija, ki so jo bralci v Sloveniji in tujini pozitivno sprejeli.

V letu 2012 in 2013 smo izdali še dve knjigi – Direktna prodaja in Pozitivna naravnanost. Svojo pot do naših knjig je našlo več kot 10.000 bralcev. 

V letu 2016 je izšla nova knjiga ” METAFIZIKA in ZAVEST”, v letu 2019 knjiga ” POT DO FINANČNE SVOBODE” , v letu 2020 KODA ŽIVLJENJA” in v letu 2021 knjiga” VODITELJSTVO in UMETNOST DELEGIRANJA

Knjige so prisotne v svseh knjižnicah v Sloveniji in kot e-knjige na slovenskih in svetovnih portalih, kot so:

BIBLOS , AMAZON

FACEBOOK

Slovenski izvodi:

METAFIZIKA IN ZAVEST

Knjigo METAFIZIKA in ZAVEST je avtor ANDREJ MLINŠEK napisal po 30 letih proučevanja uspešnih ljudi in verjetno nekaj tisoč prebranih knjigah avtorjev z vsega sveta o uspešnem življenju.
Vemo, da mora obstajati neka »SKRIVNOST«, ki pomaga ljudem da se dvignejo nad povprečje in živijo uspešno in zadovoljstva polno življenje. To »skrivnost« avtor proučuje v svojih knjigah in tudi knjiga, ki jo berete, bo skušala predstaviti »skrivnost«, ki pa ni nič drugega, kot drugačne navade, razmišljanja in pogledi na isti svet v katerem živimo.

Vse stvari se zgodijo DVAKRAT. Prvič v nevidnem svetu in drugič v vidnem svetu.

Od nas samih je odvisno ali bomo skozi vse spremembe v življenju napredovali. V vsakem koncu lahko vidimo nov začetek in rojstvo novih priložnosti.

Knjiga Metafizika in zavest se ukvarja z vzroki in ne s posledicami. V današnjem svetu pa se 95% ljudi ukvarja s posledicami in ne z vzroki.

PREDOGLED
NAKUP
PRAVILNA KOMBINACIJA

Knjiga Pravilna kombinacija vsebuje nasvete in tehnike, ki vam lahko pomagajo pri osebni rasti in izboljšajo vaše življenje. V knjigi so opisani nasveti in tehnike, ki so avtorju zelo pomagale v življenju in katere še vedno uporablja ter upošteva v vsakodnevnem delu in življenju. Kaj je pravilna kombinacija?

 • duševni mir
 • zdravje
 • družina
 • finančna neodvisnost
 • medčloveški odnosi
 • samozavedanje ljubezen
PREDOGLED
NAKUP
DIREKTNA PRODAJA

Največja priložnost na svetu se imenuje direktna prodaja. Direktna prodaja je posel z ljudmi in je ena najstarejših prodajnih metod. Nobena druga prodajna strategija ne zajema toliko interaktivnosti kot direktna prodaja.
V knjigi boste našli zanimive informacije, ki vam bodo pomagale pri direktni prodaj kot so:

 • kaj je to direkten pristop
 • 12 korakov do uspeha v direktni prodaji
 • odlašanje v direktni prodaji
 • rekruting
 • kultura v direktni prodaji
 • in še mnogo več.
PREDOGLED
NAKUP
POZITIVNA NARAVNANOST

Knjiga POZITIVNA NARAVNANOST je napisana z namenom, da lahko premagamo vse izzive v našem življenju, izboljšamo svoje zdravje in pridobimo neustavljiv dotok energije. V današnjih časih veliko ljudi ob vsakdanjih življenskih ovirah doživlja poraze.

Naučiti se moramo misliti s pozitivno naravnanostjo in vgraditi v naša življenja pozitivne miselne vzorce. Knjiga je napisana kot energijski priročnik usmerjen v dejanja in namenjen osebnemu izboljšanju. Z uporabo misli v knjigi se boste morda počutili bolj zdrave in začutili boste novo življensko zadovoljstvo.

PREDOGLED
NAKUP
POT DO FINANČNE SVOBODE

Večina knjige POT DO FINANČNE SVOBODE je posvečena zavedanju in pridobivanju znanja kako potem, ko zgradimo naše življenje (poslovno in osebno), znamo to tudi ZADRŽATI IN ZAŠČITITI.

Nasvete, kako denar investirati, avtor prepušča drugim finančnim svetovalcem in knjigam, napisanim na to temo. Naredil je dovolj stvari pravilno, da je uspel in naredil je dovolj stvari narobe, da je lahko postal učitelj. Ob branju knjige se lahko vsakdo uči iz njegovih izkušenj, negativnih in pozitivnih.

Zadnjih 15 let gradi avtor svoj BABILONSKI FINANČNI ZID, ki ga varuje in ščiti pred »finančnimi presenečenji«. V knjigi vsakdo najde kakšen koristen nasvet za svoje življenje in mogoče začne graditi svoj Babilonski finančni zid.

NAKUP

Angleški izvodi:

METAPHYSICS and CONSCIOUSNESS

The author wrote the book METAPHYSICS and CONSCIOUSNESS after 30 years of studying successful people and reading thousands of books about successful life from authors all over the world. As indicated in his first book KEY COMBINATION, he has studied successful people, their biographies and their lives since he was 18 years old.

It was always known that a »SECRET« exists, which helps people to raise themselves above the average and to live a successful and happy life. The author has studied this »secret« in his books and this book is no different – it will attempt to introduce the »secret«, which represents nothing other than different habits, different ways of thinking and viewing the world we live in.

All things occur TWICE; firstly in the invisible world and then in the visible one.

It depends on us whether we can take advantage of changes in life. We should consider every end as a new beginning and a new opportunity. The book Metaphysics and consciousness deals with causes and not with consequences. Nowadays 95% of people deal with consequences and not with causes.

PREDOGLED
NAKUP
KEY COMBINATION

The book Key Combination includes advices and techniques which can help you with your personal growth and improve your life. These advices and techniques helped the author to do just that and he still uses and applies them in his daily life and work. What is the Key Combination? Peace of mind, health, family, financial independence, human relations, self-awareness and love.

What is the Key Combination?

 • peace of mind
 • health family
 • financial independence
 • human relations
 • self-awareness love
PREDOGLED
NAKUP
DIRECT SALES

Direct sales is the greatest opportunity in the world. Direct sales is doing business with people and is one of the oldest selling methods. No other sales strategy engulfs so much interactivity as direct sales do.

In this book you will find information of interest, which will help you at direct sales like:

 • what is a direct approach
 • 12 steps to success in direct sales
 • delaying in direct sales
 • recruiting
 • direct sales culture
 • and much, much more.
PREDOGLED
NAKUP
THE SECRET OF POSITIVE THINKING

The book Positive Thinking was written with the intention of helping us overcome all our challenges in life, improving our health and gain an unstoppable flow of energy. Today many people are experiencing defeat at overcoming daily obstacles in life. We must learn to think in a positive way and to embed positive thought patterns into our lives. If we learn to think in a positive manner, we can raise ourselves above the obstacles and begin to live a happy and pleasing life..

I tend to think of this book as of an ENERGY MANUAL which is action-orientated and designed for personal improvement. By applying the thoughts of this book you may experience better health and a new satisfaction in life. I sincerely hope that this book will teach the reader to think positively and bring them health, success and better human relations.

PREDOGLED
NAKUP
A GUIDE TO FINANCIAL FREEDOM

Most of the book A GUIDE TO FINANCIAL FREEDOM is dedicated to the awareness of and knowledge how to retain and protect our assets, after we have built our lives (business and personal).

The author leaves tips for investing money to other financial advisers and books written on the topic. He did enough things right to succeed and he did enough things wrong so he could become a teacher.

By reading this book, everyone can learn from his experiences, both negative and positive.

For the last 15 years, the author has been building his own BABILON FINANCIAL WALL, which protects and protects him from “financial surprises”. Everyone can find some useful advice for their lives and maybe start building their own Babylon financial wall.

NAKUP

Nemški izvodi:

METAPHYSIK UND BEWUSSTSEIN

Das Buch METAPHYSIK UND BEWUSSTSEIN hat der Autor ANDREJ MLINŠEK nach 30 Jahre Erforschung von erfolgreichen Menschen und nach viele gelesenen Bücher über erfolgreichen Leben geschrieben.

Man weist ja dass es ein gewisses Geheimnis geben muss, die Menschen hilft sich über den Durchschnitt zu erheben und ein erfolgreiches Leben zu leben. Dieses »Geheimnis« erforscht der Autor in seinen Bücher und auch dieses Buch versucht das »Geheimnis« darzustellen, die aber nur andere Gewohnheiten, anderes Denken und andere Weltansicht bedeutet.

Alles passiert ZWEIMAL. Zuerst in der unsichtbarer Welt und dann in der sichtbarer Welt.

Es hängt von uns ab, ob man durch alle Änderungen im Leben voraus kommt. Im jeder Ende sollte man als eine neue Anfang als und neue Gelegenheiten betrachten.

Das Buch Metaphysik und Bewusstsein beschäftigt sich mit Ursachen und nicht mit Folgen. In der heutigen Welt beschäftigen sich aber 95% von Menschen mit Folgen und nicht mit Ursachen.

PREDOGLED
NAKUP
ERFOLGSKOMBINATION FÜR LEBEN

The book Key Combination includes advices and techniques which can help you with your personal growth and improve your life. These advices and techniques helped the author to do just that and he still uses and applies them in his daily life and work. What is the Key Combination? Peace of mind, health, family, financial independence, human relations, self-awareness and love.

What is the Key Combination?

 • peace of mind
 • health family
 • financial independenc
 • e human relations
 • self-awareness love
PREDOGLED
NAKUP
DAS GEHEIMNIS DES POSITIVEN DENKES

Es ist die Absicht dieses Buches Menschen zu helfen auf alle Herausforderungen im Leben zu antworten, die Gesundheit zu verbessern und einen unaufhaltsamen Zufluss der Energie zu bekommen. Viele Menschen erleben heutzutage Niederlagen und stolpern an täglichen Hindernissen. Man sollte lernen positiv zu denken und positive Gedankenschablonen in das Leben einzubauen. Falls man positiv denkt, kann man diese Hindernisse überwinden und ein glückliches und zufriedenes Leben führen. Das Buch ist als ein ENERGIEHANDBUCH gemeint, der an die Wirkung und persönliche Fortschritte orientiert ist. Durch die Anwendung dieser Gedanken werden sie sich vielleicht gesunder fühlen und eine neue Lebenszufriedenheit spüren.
Ich hoffe, dass dieses Buch dem Leser beim positiven Denken behilflich sein wird und dass sie ihn Gesundheit, Erfolg und bessere zwischenmenschliche Beziehungen bringen kann. Mein ganzes Leben versuche ich positiv eingestellt zu sein, besonders als ich mit Menschen in Direktverkauf schon seit zwanzig Jahre zu tun habe. Ich habe alle Gedanken und Behauptungen, die man in diesen Buch finden kann, selbst überprüft und selbst durchgemacht in meinen schwersten Augenblicken, die mich vor einigen Jahren getroffen haben. Mit Hilfe von Glauben, Selbstvertrauen und durch den positiven Ansatz konnte ich mich retten und mein Leben wieder von vorne an zu bauen.

Heutzutage ist mein Leben mit Freude und Zufriedenheit erfüllt.
Andrej Mlinšek

PREDOGLED
NAKUP
DIREKT VERKAUF

Direktverkauf ist die gröβte Gelegenheit der Welt. Das ist ein Geschäft unter Menschen und gleichzeitig auch eine der ältesten Verkaufsmetoden. Keine andere Verkaufsstrategie enthielt so viel Interaktivität wie der Direktverkauf. Es ist die meist persönliche und meist beratende Art der Präsentierung von neuen Produkten und Leistungen, sowie auch die beste Art um auf neue Markte einzusteigen.

Im diesen Buch werden sie wichtige Information finden, die ihnen beim Direktverkauf sehr behilflich sein können, wie zum Beispiel:

 • Was ist der Direktansatz
 • Zwölf Schritte zum Direktverkaufserfolg
 • Direktverkaufsverzögerung
 • Rekrutierung
 • Direktverkaufskultur
 • und noch viel, viel mehr.
PREDOGLED
NAKUP
DER WEG ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT

Der größte Teil des Buches DER WEG ZUR FINANZIELLER FREIHEIT widmet sich dem Bewusstsein und dem Wissen darüber, wie wir nach dem Aufbau unseres Lebens (geschäftlich und privat) dessen auch behalten und schützen können.

Der Autor überlässt anderen Finanzberatern und Büchern zu diesem Thema Tipps zum Geldinvestieren. Er hat genug Dinge richtig gemacht, um erfolgreich zu sein, und er hat genug Dinge falsch gemacht, um Lehrer zu werden. Beim Lesen dieses Buches kann jeder aus seinen negativen und positiven Erfahrungen lernen.

In den letzten 15 Jahren hat der Autor seine BABYLONISCHE FINANZMAUER gebaut, die ihn vor “finanziellen Überraschungen” schützt. In dem Buch findet jeder einige nützliche Ratschläge für sein Leben und beginnt vielleicht mit dem Aufbau seiner eigener babylonischen Finanzmauer.

NAKUP

Hrvaški izvodi:

DOBITNA KOMBINACIJA

Knjiga DOBITNA KOMBINACIJA sadrži savjete i tehnike, koje vam mogu pomoći kod osobne rasti i poboljšati vam život. U knjizi opisani u savjeti i tehnike, koje u autoru puno pomogle u životu i koje još uvijek primjenjuje u svom svakodnevnom radu i životu.

Koja je DOBITNA KOMBINACIJA? Duševni mir, zdravlje, obitelj, financijska nezavisnost, međuljudski odnosi, samopouzdanje, ljubav. Koja je dobitna kombinacija?

Alles passiert ZWEIMAL. Zuerst in der unsichtbarer Welt und dann in der sichtbarer Welt.

 • duševni mir
 • zdravlje
 • obitelj
 • financijska nezavisnost
 • međuljudski odnosi
 • samopouzdanje
 • ljubav
PREDOGLED
NAKUP
DIREKTNA PRODAJA

Direktna je prodaja najveća prilika na svijetu. To je posao s ljudima i ujedno jedna od najstarijih metoda prodaje. Nijedna druga prodajna strategija ne obuhvaća toliko interaktivnosti kao direktna prodaja. U knjizi ćete naći zanimljive informacije, koje će vam pomoći kod direktne prodaje kao što su:

 • što je to direktni pristup
 • dvanaest koraka do uspjeha kod direktne prodaje
 • odugovlačenje kod direktne prodaje
 • vrbovanje
 • kultura direktne prodaje
 • i još puno više.
PREDOGLED
NAKUP
MAGIJA POZITIVNOG MIŠLJENJA I POZITIVNE ENERGIJE

Ova je knjiga napisana namjerom, kako bismo mogli odgovoriti na sve izazove u našem životu, poboljšati svoje zdravlje i steći nezaustavljiv dotok energije. U današnje doba i uz svakodnevne životne prepreke mnogi doživljavaju poraze. Trebamo naučiti misliti sa pozitivnom usmjerenošću i u naše živote ugraditi pozitivne misaone šablone. Ako naučimo razmišljati pozitivno, možemo se podići iznad tih prepreka te živjeti sretan i zadovoljan život.

Knjigu sam zamislio kao ENERGETSKI PRIRUČNIK, usmjeren u djelovanje i osobni napredak. Uz primjenu misli iz ove knjige možda ćete se osjećati zdravijim i osjetiti novo životno zadovoljstvo. Nadam se, kako će knjiga naučiti čitaoce pozitivnom razmišljanju i donijeti im zdravlje, uspjeh te bolje međuljudske odnose.

PREDOGLED
NAKUP
Translate »